REGULAMIN

Ośrodka Terapii Uzależnień

w Starych Juchach.

Ośrodek Terapii Uzależnień jest stacjonarnym, niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czas trwania leczenia w Ośrodku nie może przekraczać  8 tygodni pobytu w placówce(56 dni).

I  PRAWA PACJENTA

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności, godności i prywatności.
 2. Pacjent ma prawo do poszanowania wyznawanych wartości moralnych  i kulturalnych oraz przekonań religijnych.
 3. Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem i uzyskania niezbędnej pomocy medycznej w ramach możliwości Ośrodka.
 4. Pacjent ma prawo do kontaktu z terapeutą i uzyskania niezbędnej pomocy psychologicznej w problemach i trudnościach osobistych.
 5. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu i postępach w procesie leczenia.
 6. Pacjent ma prawo do odmowy proponowanych badań medycznych oraz leczenia w Ośrodku. Następstwa odmowy powinny być wyjaśnione pacjentowi.
 7. Pacjent ma prawo wskazać kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, ma być informowany w jego imieniu.
 8. Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego stanu zdrowie, rozpoznania, rokowań, faktu jego leczenia i pobytu w Ośrodku, a także wszelkie informacje natury osobistej, pozostały poufne. Poufna informacja może być udzielona tylko w przypadku wyrażonej zgody pacjenta lub w przypadku, gdy wyraźnie domaga się tego prawo.
 9. Pacjent ma prawo do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w trakcie całego pobytu w Ośrodku.
 10. Dopuszczalne jest korzystanie z własnego telefonu i laptopa.
 11. Pacjent ma prawo do uzyskania przepustki na czasowe opuszczenie Ośrodka w przypadkach ważnych spraw losowych lub też ze względu na osiąganie celów terapeutycznych.
 12. Pacjent ma prawo do zdeponowania rzeczy wartościowych w depozycie ośrodka na czas swego w nim pozostawania.

Jeśli te prawa lub też prawa wynikające z Karty Praw Pacjenta, są według pacjenta naruszane, może on zwrócić się ze skargą do bezpośredniego przełożonego osoby naruszającej jego prawa, a następnie do kierownictwa Ośrodka.

II OBOWIĄZKI  PACJENTA

 1. Pacjent jest zobowiązany do poddania się niezbędnym badaniom lekarskim.
 2. Pacjent jest zobowiązany do zachowania pełnej abstynencji od alkoholu, leków(nie zleconych przez lekarza Ośrodka), narkotyków, gier hazardowych i kontaktów seksualnych.
 3. Pacjent jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych.
 4. Pacjent jest zobowiązany do poddania się kontroli abstynencji, na każde żądanie personelu, o każdej porze dnia i nocy.
 5. Pacjent zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach z których korzysta, zgodnie z zaleceniami personelu.
 6. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 7. Pacjent zobowiązany jest do poddania kontroli rzeczy osobistych i kontroli osobistej , pod kątem posiadania środków odurzających , alkoholu, napojów energetycznych i innych.
 8. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm współżycia, zarządzeń porządkowych i zaleceń personelu.
 9. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej – 22.00 – 6.00.

W przypadku zniszczenia mienia Ośrodka, pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

III OGRANICZENIA  I  ZAKAZY

 1. Pacjent nie może opuszczać budynku Ośrodka w godzinach ciszy nocnej.
 2. Pacjent nie może opuszczać terenu Ośrodka bez zgody terapeuty lub dyżurnej pielęgniarki.
 3. Pacjent nie może wnosić, posiadać i zażywać w Ośrodku alkoholu, leków nie zleconych przez lekarza Ośrodka, napojów energetycznych oraz innych środków zmieniających świadomość.
 4. Zabronione jest przebywanie mężczyzn w pokojach kobiet oraz kobiet w pokojach męskich, a także tworzenie bliskich, intymnych związków między pacjentami.
 5. Zabronione jest uprawianie gier hazardowych pod jakąkolwiek postacią.
 6. Dopuszcza się palenie tytoniu tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 7. Dopuszcza się dostarczanie żywności pacjentom przez osoby spoza Ośrodka, ale musi być ona zgodna z zalecaną dietą i podlega kontroli przez dyżurną pielęgniarkę.
 8. Żywność  łatwo psującą się należy przechowywać w lodówce, przetrzymywanie jej w pokojach jest zabronione.
 9. Zabronione są odwiedziny pacjentów, bez zgody terapeuty lub kierownictwa Ośrodka.
 10. Zabronione jest używanie agresji słownej i fizycznej wobec jakichkolwiek osób oraz używanie wulgarnego słownictwa i więziennego żargonu.
 11. Zabronione jest tworzenie „drugiego życia” w Ośrodku, opartego na zasadach środowisk subkulturowych i więziennych.
 12. Zabronione jest  naruszanie zasad dyskrecji w jakiejkolwiek formie.
 13. Zabronione jest korzystanie z sal terapeutycznych bez zgody terapeuty lub kierownika Ośrodka.
 14. Zabronione jest używanie niestosownych żartów i dowcipów, szczególnie kosztem innych pacjentów.
 15. Zabronione jest pożyczanie pieniędzy od innych pacjentów bez względu na cel tej pożyczki.
 16. Zabronione jest nawiązywanie relacji biznesowych, oferowanie sobie wzajemnie pracy, czy też tworzenie wspólnych biznesów.

Wobec pacjentów nie przestrzegających regulaminu wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne, włącznie z karnym wypisem z Ośrodka.

IV  WYPIS  Z  OŚRODKA

O wypisie decyduje zespół Ośrodka w następujących sytuacjach:

 • ukończenie podstawowego programu terapii uzależnień,
 • odmowa leczenia w placówce,
 • naruszenie przez pacjenta któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu, kontraktu na pobyt i leczenie lub postępowania pacjenta utrudniające pracę Ośrodka,
 • na wyraźne żądanie pacjenta,
 • za samowolne opuszczenie Ośrodka.

Kierownik Ośrodka może wprowadzić inne zarządzenia służące bezpieczeństwu i prawidłowemu funkcjonowaniu Ośrodka.

Dopuszcza się także zastosowanie środków ograniczenia swobody ruchu w przypadku stwierdzenia u pacjenta stanu, w którym stwarza bezpośrednie zagrożenie życia  lub zdrowia swojego lub otoczenia.

OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE ZDEPONOWANE, A UTRACONE PIENIĄDZE I PRZEDMIOTY