Facebook
Google+

Profesjonalne rozwiązania

 

STAŻOWY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Nasz ośrodek leczenia uzależnień OTU Stare Juchy jest ośrodkiem stażowym.

To ważna informacja dla Ciebie. Ośrodki stażowe to miejsca wyróżnione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Polsce jest ich tylko 15 na kilkaset istniejących ośrodków odwykowych i poradni terapii uzależnień. Z uwagi na kwalifikacje personelu, po spełnieniu wysokich wymagań merytorycznych dotyczących terapii osób uzależnionych, 28 maja 2008 roku otrzymaliśmy status ośrodka stażowego.

Dla nas jest to wyróżnienie, ale też i potwierdzenie sensowności ustawicznego podnoszenia własnych umiejętności, aby móc jak najlepiej pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom, a dla naszych pacjentów jest to zapewnienie, że powierzają się w dobre ręce. Opracowaliśmy autorski program terapeutycznyMamy także podpisany kontrakt z NFZ.

 
 
 
 

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ STARE JUCHY

 

 

W dniach 27-29.05.2009 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

"RELACJA TERAPEUTYCZNA I PROCES GRUPOWY W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ".

 

W dniach od 27 do 29 maja 2009 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pracowników terapii uzależnień. Organizatorem konferencji była Fundacja "Otulony w nadzieję” oraz Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy, a współorganizatorami PARPA i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Temat konferencji brzmiał następująco: Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień- w opinii uczestników konferencji był "jak zwykle trafiony i na czasie". Świadczy o tym także liczba uczestników (około 100 osób), którzy wybrali i przyjechali na naszą konferencję "ze względu na temat, prowadzących i bardzo życzliwą, przyjazną atmosferę".

W swoich opiniach uczestnicy podkreślali aktualność tematu i potrzebę środowiska uczestniczenia w procesie "profesjonalizacji psychoterapii uzależnień". Wieloaspektowe spojrzenie na relację terapeutyczną (od podejść psychodynamicznych po systemowe) pozwoliło ukazać konieczność dopasowania sposobu oddziaływania terapeutów uzależnień do indywidualnych potrzeb pacjentów, a tym samym zwiększyć efektywność terapii.

Z całą pewnością takie opinie uczestników konferencji stanowią dla nas inspirację do kolejnych działań. 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej konferencji


W dniach 29-30.05.2008 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
"UZALEŻNIONA RODZINA CZY RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA".

 

Zorganizowana przez Fundację "OTUlony w nadzieję..." i OTU Stare Juchy przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Adresatami konferencji byli terapeuci psychoterapii uzależnień pracujący w stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach leczniczych z całej Polski. W konferencji udział wzięli znani psychoterapeuci uzależnień i psychoterapeuci rodzin oraz naukowcy zajmujący się tą problematyką. 

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji: 
prof. Lucyna Golińska - "Współczesne problemy rodziny w kontekście uzależnień", 
Wanda Szaszkiewicz - "Terapia rodziny z problemem przemocy i uzależnienia - w modelu systemowym", 
Krzysztof Parusiński - "Zamknięty krąg - problemy w komunikacji małżeńskiej w kontekście uzależnień", 
dr Andrzej Margasiński - "Rodzina alkoholowa na tle Skali Oceny Spójności i Elastyczności (FACES IV) H. Olsona", 
Danuta Górska - "Wpływ pracy terapeuty z rodzicami na efekt terapii ich uzależnionych dzieci", 
Magdalena Ilnicka - "Idealna żona dla alkoholika". 

Sesja seminaryjno-warsztatowa: 
Jolanta Ryniak, Joanna Nolbrzak - "Terapia par z perspektywy lecznictwa uzależnień", 
Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski - "Uzależnienie nastolatka na tle nierozwiązanych problemów rodziny", 
Bożena Maciek-Haściło - "Uzależnione małżeństwo - abstynencja i co dalej?", 
Elżbieta Gaczkowska, Leszek Sagadyn - "Obozy terapeutyczne dla rodzin jako forma uzupełnienia i wzmocnienia procesu terapeutycznego pacjentów uzależnionych i z zaburzeniami emocjonalnymi", 
Marek Kamionowski - "Praca nad trudnościami w integracji pacjenta i rodziny na różnych etapach terapii uzależnień", 
Wanda Szaszkiewicz - "Praca terapeutyczna z rodziną z przemocą w kontekście uzależnienia - ograniczenia i możliwości. Kazuistyka". 

Ideą przewodnią konferencji było przełamanie paradygmatu, że zaburzenia funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnień są wtórne do problemu uzależnienia jej członków - Współuzależnienia DDA. 
    Z wystąpień konferencyjnych, dyskusji plenarnych i panelowych można wyciągnąć wnioski: 
- problem uzależnienia w rodzinie jest zawsze złożony i wieloaspektowy, często uzależnienie członka rodziny jest wręcz objawem dysfunkcji całego systemu rodzinnego, 
- zawsze gdy występuje problem uzależnienia zaburza się cały system rodziny, 
- zaburzenia te mają zazwyczaj swoją dynamikę i pewne prawidłowości, które powinno się uwzględniać w terapii osoby uzależnionej i terapii rodziny.

Najważniejszym wnioskiem płynącym z konferencji było stwierdzenie, że w psychoterapii uzależnień rodzina powinna być obecna już od początku terapii. "Obecność" w terapii zależna jest od możliwości członków rodziny oraz poziomu zróżnicowania dysfunkcji rodziny. Objęcie oddziaływaniem terapeutycznym całego systemu rodzinnego w psychoterapii uzależnień zdecydowanie zwiększa szansę skutecznej terapii osoby uzależnionej. 
    Konferencja w Malinówce spotkała się z dużym zainteresowaniem - ponad 100 uczestników. 
Ankieta ewaluacyjna pokazała dużą satysfakcję uczestników i podkreśliła trafność i aktualność poruszanych tematów.

Patronat honorowy: 
Ministerstwo Zdrowia, 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W dniach 24-26 maja 2007r odbyła się
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI U OSÓB UZALEŻNIONYCH.

 

Już drugi raz w Malinówce k/Ełku odbyła się Ogólnopolska Konferencja na temat "Zaburzenia osobowości u osób uzależnionych". Organizatorem Konferencji była Fundacja "OTUlony w nadzieję..." oraz Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy, a współorganizatorem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami konferencji byli w znakomitej większości terapeuci uzależnień z placówek całej Polski. Ich liczba, ponad 100 osób, świadczy o ogromnej potrzebie zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą być spożytkowane na co dzień, w praktyce terapeutycznej. 

W trakcie trzech dni konferencji, podczas sesji wykładowych i warsztatowych, była omawiana problematyka pracy z pacjentem uzależnionym z zaburzeniami osobowości, od momentu diagnozy, aż po leczenie w terapii "pogłębionej". 

Wykład wprowadzający pani kierownik działu lecznictwa odwykowego PARPAmgr Jadwigi Fudały pokazał na podstawie danych z Raportu Specjalnego dla Kongresu USA z 1994r, że 57% leczonych osób nadużywających substancji psychoaktywnych spełnia kryteria diagnostyczne któregoś z zaburzeń osobowości. Można zatem stwierdzić, że zaburzenia osobowości są szczególnie obecne u pacjentów z rozpoznanym uzależnieniem (według ICD 10 takie zaburzenia spełniają kryteria "podwójnej diagnozy"). Organizatorzy zakładają, że podobne dane ilościowe dotyczą także populacji polskich pacjentów leczonych z uzależnienia, z tą tylko różnicą, że nasze lecznictwo nie jest przygotowane do leczenia tego typu pacjentów. Nie ma specjalnie wyodrębnionych ośrodków dla pacjentów z podwójna diagnozą (poza diagnozą uzależnienia i choroby psychicznej) Ich rolę z konieczności przejmują ośrodki i poradnie odwykowe. 
Czy psychoterapeuci terapii uzależnień są przygotowani do pracy z tego typu pacjentami? Odpowiedzi próbowano szukać w czasie tej konferencji, gdzie każdy z uczestników mógł skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z tym, co zaproponowali im wykładowcy. Swoje wykłady zaprezentowali: prof. Lucyna Golińska, mgr Elżbieta Rachowska, dr Anna Basińska, mgr Leszek Sagadyn, ks. mgr Jacek Krzewicki, mgr Magdalena Ilnicka oraz prof. Czesław Czabała. Miały one na celu poszerzenie perspektywy postrzegania pacjenta z zaburzoną osobowością w terapii uzależnień. Wszyscy wykładowcy podkreślali konieczność patrzenia na pacjenta przede wszystkim jako na człowieka, który przyszedł do terapeuty ze swoimi problemami. Ostrzegali przed zbyt łatwym "szufladkowaniem" pacjentów. Z drugiej strony, dodatkowa wiedza wynikająca ze znajomości zdiagnozowanych zaburzeń osobowości, pozwala lepiej rozumieć, akceptować pacjenta i odpowiednio zaplanować jego terapię. 

Prof. Lucyna Golińska w swoim wykładzie przedstawiła charakterystykę wybranych zaburzeń osobowości z grupy B (klasyfikacja DSM IV) - są to zaburzenia: narcystyczne, borderline, histrioniczne i antyspołeczne. Opisane zaburzenia szczególnie charakteryzuje: wzmożona impulsywność, dramatyczność i lekceważenie konsekwencji czynów i działań. 

O procesie terapii uzależnienia pacjentów i specyficznych problemach terapeutycznych związanych z ich tożsamością i zaburzoną strukturą "ja" powiedział Leszek Sagadyn. Podkreślił on wartość zindywidualizowania terapii takich pacjentów, która powinna obejmować jednocześnie wiele obszarów problemowych. 

W swoim referacie prof. Czabała zwrócił szczególną uwagę na różnice w psychoterapii pacjentów z zaburzeniami osobowości. Podkreślił wartość samej relacji terapeutycznej oraz konieczność holistycznego podejścia do pacjenta. 

W podjętym temacie nie mogło zabraknąć próby zrozumienia problematyki uzależnienia z punktu widzenia biologii i mechanizmów fizjologicznych. Biologiczne podłoże relacji uzależnienia i zaburzeń osobowości zaprezentowała dr Anna Basińska. Wykazała ona wspólne podłoże biologiczne dla niektórych zaburzeń osobowości i alkoholizmu. W efekcie określiła ona uzależnienie od alkoholu jako element całego spektrum zaburzeń psychicznych związanych z zaburzeniami hamowania korowego oraz zapotrzebowania na stymulację. 

Charakterystykę różnych form oddziaływania w terapii osób uzależnionych od narkotyków z zaburzoną osobowością przedstawiła w swoim wystąpieniu mgr Elżbieta Rachowska. Podkreśliła ona rolę struktury osobowości pacjenta w procesie terapeutycznym oraz rolę społeczności terapeutycznej, stanowiącej swoiste tło i katalizator zachodzących podczas terapii zmian. 

Do specyficznej pozycji osoby uzależnionej w rodzinie w kontekście terapii odniosła się mgr Magdalena Ilnicka, mówiąc o zadaniach rodziny i rolach jej poszczególnych członków. Zwróciła uwagę na częste traktowanie członków rodzin jako "odpowiedzialnych" za patologiczne zachowania pacjentów oraz wykazała konieczność udzielenia wsparcia całej rodzinie w procesie terapii, oraz "odciążenia" jej z poczucia winy i wstydu. 

O terapii pacjentów uzależnionych z punktu widzenia ich duchowości mówił ks. Jacek Krzewicki. Określił duchowość człowieka jako "realizację posiadanych wartości aby nadać sens w drodze do osiągnięcia pożądanego celu". Refleksja nad własnym życiem jest niezbędnym elementem w procesie terapii uzależnienia i jednocześnie jednym z uwarunkowań wystąpienia jakiejkolwiek zmiany. Systematyzacja świata wartości jest nie tylko niezbędnym elementem terapii, ale także pracy własnej samego terapeuty. 

Oprócz sesji wykładowych, każdego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch z czterech dowolnie wybranych sesjach warsztatowych, które obejmowały specyfikę terapii uzależnienia w połączeniu z występującymi zaburzeniami osobowości. W mniejszych grupach można było nie tylko podzielić się doświadczeniem, ale i próbować rozwiązać konkretne problemy, których terapeuci doświadczają na co dzień w pracy z pacjentem uzależnionym z określonymi zaburzeniami osobowości. Warsztaty obejmowały: pracę z pacjentem z osobowością narcystyczną (prowadzący mgr Leszek Sagadyn), pracę z pacjentem z osobowością zależną (prowadząca mgr Jolanta Ryniak), pracę z pacjentem z osobowością typu "borderline" (prowadząca mgr Marzenna Kucińska) oraz pracę z pacjentem z osobowością dyssocjalną (prowadzący mgr Krzysztof Parusiński). 

W dyskusjach panelowych uczestnicy podkreślali rolę właściwej i trafnej diagnozy oraz konieczności dostosowania terapii do specyfiki konkretnych zaburzeń pacjentów. Rozpoznanie występujących u nich zaburzeń osobowości ma prowadzić do indywidualizacji procesu terapii. Terapeuta powinien mieć świadomość, że nie zmieni osobowości pacjenta, ale może lepiej mu pomóc, znając zarówno jego ograniczenia, jak i zasoby wynikające z zaburzeń osobowości. 

Przeprowadzona na zakończenie ocena ewaluacyjna pokazała, że tematyka konferencji odpowiedziała na zapotrzebowanie środowiska terapeutów uzależnień. 

Na zakończenie organizatorzy zapowiedzieli przygotowanie kolejnej konferencji w przyszłym roku. Jej treścią będzie rodzina z problemem alkoholowym. 


W październiku 2006r odbyła się
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Uzależnienia u kobiet - diagnoza, terapia, specyfika podejść terapeutycznych"

Celem spotkania, w którego organizację włączyła sięPaństwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, była twórcza dyskusja i wypracowanie jak najlepszych metod terapii uzależnionych kobiet. 

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji: 
mgr K. Brzózka, dyrektor PARPA - 
Kobiety w strukturach lecznictwa uzależnień w Polsce na podstawie danych PARPA 
dr A. Basińska, IPiN - Biologia alkoholizmu u kobiet i mężczyzn 
dr E. Woydyłło, IPiN - Psychoterapia uzależnionych kobiet 
dr B. Woronowicz - Specyfika uzależnienia u kobiet, jego diagnoza i leczenie 
o. J. Naliwajko - Aspekt wartości i duchowości w terapii uzależnienia kobiet 

Sesja seminaryjno-warsztatowa: 
dr A. Basińska, IPiN - Biologia i farmakoterapia uzależnień u kobiet 
mgr L. Sagadyn, OTU Stare Juchy - Uzależniona kobieta z osobowością typu borderline - epidemiologia, diagnoza, specyfika podejścia terapeutycznego 
mgr A. Litwa, KCTU - Przemoc i PTSD - diagnoza i specyfika terapii 
mgr M. Kamionowski, OTU Stare Juchy - Prezentacja programu OTU Stare Juchy 
dr E. Woydyłło - Pogłębiona terapia uzależnionych kobiet (warsztat dla kobiet terapeutek) 
prof. L. Golińska - Osobowościowe predyspozycje do uzależnień; specyfika u kobiet 
mgr M. Ilnicka, IPZ - Uzależniona kobieta w rodzinie 
mgr J. Berezowska - Praca z objawem w ujęciu ericksonowskim. 

Spożytkowanie zasobów w terapii uzależnień kobiet (seminarium). 

Dyskusja panelowa - Czy konieczna jest specyficzna farmakoterapia i psychoterapia uzależnień u kobiet? 

Patronat honorowy: 
Ministerstwo Zdrowia 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Parlamentarna Grupa Kobiet 

Patronat medialny: 
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 
Charaktery 

Zadzwoń do nas: (87) 619 93 26

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu – OTU Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 E-zdrowie Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Ośrodku Terapii Uzależnień Cele projektu: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług. Wartość projektu: 332634,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 281898,25 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region